Regulamin

Regulamin
Definicje
Portal – portal promocyjny dla firm, prowadzony przez PTB SEBRUK Seweryn Szast, ul. Modrzewiowa 44, Lublin 20-138, zwany dalej SEBRUK.
Firma – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej.
Ogłoszenie – płatna forma promocji Firmy
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamieszczania przez Firmy w portalu informacji o prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.
2. Zarejestrowanie Firmy w portalu polega na utworzeniu konta za pomocą formularza. Utworzenie konta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Akceptując niniejszy Regulamin osoba zgłaszająca firmę oświadcza, że jest upoważniona do jej reprezentowania.
3. Jeżeli w trakcie korzystania z usług portalu dane Firmy ulegną zmianie, Firma zobowiązana jest do ich niezwłocznej aktualizacji.
Aktualizacji danych dokonuje sama Firma po zalogowaniu się na konto.
4. Wszystkie przekazane przez Firmę do publikacji materiały stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Firmy.
5. Firma oświadcza jednocześnie, że wszelkie wprowadzone przez nią dane nie naruszają dóbr osób trzecich. W sytuacji wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko SEBRUK związanymi z łamiącym prawo charakterem tych danych, Firma zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, jakie SEBRUK poniósł w związku z wytoczonymi roszczeniami.
6. Firma wyraża niniejszym zgodę na edycję przez SEBRUK materiałów i danych wprowadzonych przez nią do portalu, w szczególności zmiany rozmiaru, wagi plików graficznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlania oferty i funkcjonowania portalu.
7. Zamieszczane opisy powinny być napisane w języku polskim, poprawnie pod względem ortograficznym, stylistycznym i gramatycznym. SEBRUK może nie zapoznać się przed publikacją na portalu z każdym ogłoszeniem, jednakże w razie zapoznania się z jego treścią, zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia ogłoszeń niespełniających ww. wymogów.
8. Firma akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na prezentację jej danych, znaków graficznych oraz wprowadzonych przez nią treści na łamach portalu.
9. Firma wyraża zgodę na umieszczanie przez SEBRUK w dowolnym miejscu portalu wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących z SEBRUK.
II. Ograniczenia i odpowiedzialność
1. Firma rejestrując się w portalu ponosi wszelką odpowiedzialności za treści zawarte w ogłoszeniu, w szczególności za prawdziwość danych, rzetelność treści ogłoszeń, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami moralnymi oraz niniejszym Regulaminem.
Wszelkie dane produktów lub usług zamieszczane w portalu, powinny być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać klientów w błąd.
W sytuacji, gdy SEBRUK uzyska informacje o naruszeniu przez Firmę postanowień Regulaminu, SEBRUK upoważnione jest do usunięcia ogłoszenia, a Firmie nie przysługuje zwrot poniesionych wydatków ani inne odszkodowanie.
2. Zabrania się wypełniania pól tekstowych treściami nieprzeznaczonymi do tego oraz zamieszczania plików niemających bezpośredniego związku z Firmą i jej ofertą.
3. SEBRUK nie ponosi odpowiedzialności za treść wystawianych referencji oraz opinii zamieszczanych w portalu przez klientów Firmy. Wszelkie wynikłe spory będą rozstrzygane pomiędzy zainteresowanymi stronami, bez udziału SEBRUK. Ujawnienie danych stron sporu może nastąpić jedynie na mocy decyzji uprawnionego organu
4. SEBRUK nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Firmy za sytuacje związane z naruszeniem jej praw przez podmioty trzecie, wykorzystywanie ich w całości lub części przez osoby trzecie, a także za podszywanie się pod Firmę przez podmioty trzecie. Wszelkie wynikłe spory, o których mowa, rozstrzygane będą bez udziału SEBRUK.
5. SEBRUK nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Firmę w konsekwencji skorzystania z jej oferty. SEBRUK nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Firmą a jej klientami. Wszelkie nieporozumienia Firmy rozwiązują między sobą bez angażowania SEBRUK w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.
6. Zabrania się jakichkolwiek działań utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu.
7. SEBRUK nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
8. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również umyślne i nieumyślne próby jego obejścia.
III. Koszty rejestrowania firm w portalu
1. a. Dodanie Firmy następuje poprzez wybranie jednego z dostępnych pakietów płatnych wyszczególnionych w zakładce „Cennik” na stronie.

IV. Reklamacje
1. Reklamacje mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej lub udostępnionego formularza kontaktowego.
2. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni roboczych i biegnie z chwilą otrzymania zgłoszenia.
VI. Postanowienia końcowe
1. Strony zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązującego w Polsce prawa.
2. Wszelkie spory pomiędzy Firmą a SEBRUK, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby SEBRUK.
3. Firma oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem i akceptuje go w całości.